Konfiskace

Jako konfiskace se označuje majetek zabavený státem z důvodu zločinné činnosti.

Československo konfiskovalo v roce 1945 majetek označovaný také jako nepřátelský osobám uvedeným v dekretu 12 prezidenta republiky a v nařízení 104 SNR {zemědělskou a lesní půdu, k ní patřící budovy a zařízení, závody zemědělského průmyslu sloužící vlastnímu zemědělskému a lesnímu hospodářství, živý a mrtvý inventář a všechna práva, která jsou s tímto majetkem spojená} a v dekretu 108 prezidenta republiky {ostatní majetek movitý a nemovitý, zejména i majetková práva jako pohledávky, cenné papíry, vklady nebo nehmotná práva}.